Ekološka kmetija Zvonik je prejemnik sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020. (Slovenska spletna stran Programa razvoja podeželja – povezava)

Program razvoja podeželja 2014-2020


Naziv aktivnosti:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje.

Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Glavne aktivnosti: upravičenec navede opise tistih operacij, v katere je vključen:
volkom) in ohranjanju ugodnega stanja njihovih populacij, kakor tudi kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000.


Operacija visokodebelni travniški sadovnjaki

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.

 

Naziv aktivnosti:

 

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 4.1)

 

MALE KOMUNALNE  ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE – rastlinske

Novogradnja male komunalne rastlinske čistilne naprave za 8PE, skupaj z vgraditvijo tro-prekatnega usedalnika in izgradnjo ponikovalnega polja.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
 • varovanje voda in zaključen krogotok
 • zmanjšanje dajatev
 • varovanje okolja.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi priklopa prostorov za opravljanje dopolnile dejavnosti na kanalizacijo
 • zadostitev vsem zahtevam Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS,
  št. 98/15).